Covid-19 Statement from Theatr Mwldan

Theatr Mwldan closed until further notice Theatr Mwldan yn cau hyd nes bydd hysbysiad pellach

Updated 27th July 2020

 

TAKE PART IN OUR AUDIENCE SURVEY / CYMRYD RHAN YN EIN HAROLWG CYNULLEIDFA

Dear friends, 

I hope this finds you safe and well and enjoying the summer. As promised, here is the latest update from Mwldan, and a request for you to help us by participating in some important ongoing research relating to the current COVID-19 crisis.
 
An amazing 874 households responded to our last audience survey in early June; if your household was one of them, we are all very grateful for your help. You can view the result of that survey here:

 

Click here to view the results of our June 2020 survey

 

The results of that survey have been invaluable in helping us to plan our path forward, and the results have also been shared across the wider arts and culture sector in Wales, and even with UK film distributors. The survey gives us a really important, realistic and current local snapshot of community feelings and opinion within our West Wales region.
 
So, we are asking you to help us again, seven weeks later, to investigate if public attitudes have changed at all since the last survey.
 
Please complete the correct survey from the options below by Friday 31 July. All responses are anonymous / will be anonymised, and we intend to publish our findings on our website shortly after the closing date.

If you DID NOT participate in the last survey in early June, please complete the original set of questions here

which should not take more than 10 minutes.

If you DID participate in the last survey, please complete this shorter, follow-up set of questions here

this should take no more than 5 minutes. 

Any additional comments you wish to make will be very welcome; you can do this as you complete the survey questions.
 
Our challenge now is how best to ensure that Mwldan survives this crisis as a company, with as many jobs as possible still intact, and that is what we are most focused on right now. Apart from a precious community resource, we are also a business and we must take the right decisions to ensure we come out of this crisis and resume operations.
  
Your ongoing help and support, particularly in completing the survey, are very much appreciated by all of us at Mwldan. Understanding how you are feeling helps us to plan for the future of Mwldan.
 
Our best wishes, 
Dilwyn Davies
CEO
 Annwyl Gyfeillion
 
Rwy'n gobeithio eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn iach ac yn mwynhau'r haf. Fel yr addawyd, dyma’r diweddariad diweddaraf gan y Mwldan, a chais i chi ein helpu trwy gymryd rhan mewn rhywfaint o ymchwil parhaus pwysig sy'n ymwneud â'r argyfwng COVID-19 cyfredol.


Cawsom ymateb anhygoel gan 874 o gartrefi i’n harolwg cynulleidfa diwethaf ar ddechrau mis Mehefin; os oedd eich cartref yn un ohonynt, rydym i gyd yn ddiolchgar iawn am eich help. 

 

Cliciwch yma i weld canlyniadau’r arolwg Mehefin 2020

 

Mae canlyniadau'r arolwg hwnnw wedi bod yn amhrisiadwy wrth ein helpu i gynllunio ein ffordd ymlaen, ac mae'r canlyniadau hefyd wedi'u rhannu ar draws y sector celfyddydau a diwylliant ehangach yng Nghymru, a hyd yn oed gyda dosbarthwyr ffilmiau'r DU. Mae'r arolwg yn rhoi ciplun lleol pwysig, realistig a chyfredol i ni am deimladau a barn y gymuned o fewn ein rhanbarth yng ngorllewin Cymru.
 
Felly, gofynnwn am eich help eto, saith wythnos yn ddiweddarach, gyda diweddariad er mwyn ymchwilio os yw agweddau'r cyhoedd wedi newid o gwbl ers yr arolwg diwethaf.
 
Cwblhewch yr arolwg cywir o'r opsiynau isod erbyn dydd Gwener 31 Gorffennaf. Mae pob ymateb yn anhysbys / yn cael ei anonymeiddio.
 

Os NA WNAETHOCH gymryd rhan yn yr arolwg diwethaf ar ddechrau mis Mehefin, cwblhewch y set hirach hon o gwestiynau, yma

yr arolwg gwreiddiol, ni ddylai gymryd mwy na 10 munud.

Os GWNAETHOCH chi gymryd rhan yn yr arolwg diwethaf, cwblhewch y set ddilynol fyrrach hon o gwestiynau, yma

ni ddylai hyn gymryd mwy na 5 munud

Croeso mawr i chi wneud unrhyw sylwadau ychwanegol; gallwch wneud hyn wrth i chi gwblhau cwestiynau'r arolwg.
 
Ein her nawr yw'r ffordd orau o sicrhau bod y Mwldan yn goroesi'r argyfwng hwn fel cwmni, gyda chymaint o swyddi â phosib yn dal i fodoli, a dyna beth rydym yn canolbwyntio arno fwyaf ar hyn o bryd. Ar wahân i adnodd cymunedol gwerthfawr, rydym hefyd yn fusnes a rhaid i ni wneud y penderfyniadau cywir i sicrhau ein bod yn dod allan o'r argyfwng hwn ac yn ailddechrau gweithrediadau.


Mae pob un ohonom yn y Mwldan yn gwerthfawrogi eich help a'ch cefnogaeth barhaus, yn enwedig wrth gwblhau'r arolwg. Mae deall sut rydych chi'n teimlo yn ein helpu i gynllunio ar gyfer dyfodol y Mwldan.

Ein dymuniadau gorau,
 
Dilwyn Davies
Prif Swyddog Gweithredol

 


 

Following the temporary closure of Theatr Mwldan owing to the ongoing Coronavirus (Covid-19) situation, we regret to inform you that our advertised programme is now suspended until at least the end of September.

Unfortunately, this means that shows that were due to take place during this period have now been either postponed or cancelled.
 
Inevitably you will have questions if a show or screening you have booked for is affected, and we’ve endeavoured to answer as many of the most common questions as we can below.

If your enquiry is regarding programming or other urgent Mwldan business you can contact our CEO, Dilwyn Davies, on ceo@mwldan.co.uk. However, he is the only member of staff still working and therefore there may be a delayed response. With this in mind, we would ask you only to contact on matters of significant urgency.

 


 

Yn dilyn cau Theatr Mwldan dros dro oherwydd y sefyllfa Coronafeirws (Covid-19), bu'n rhaid atal ein rhaglen tan ddiwedd mis Medi o leiaf.


Yn anffodus, mae hyn yn golygu bod sioeau a oedd i'w cynnal yn ystod y cyfnod hwn bellach wedi'u gohirio neu wedi'u canslo.

Rydym yn sylweddoli bod hyn yn gyfnod pryderus ac efallai bod gennych gwestiynau, felly rydym wedi ceisio ateb cynifer â phosibl o'r rhain yn ein Cwestiynau Cyffredin isod.

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â rhaglennu neu fusnes brys arall y Mwldan gallwch gysylltu â'n Prif Swyddog Gweithredol, Dilwyn Davies, ar ceo@mwldan.co.uk. Fodd bynnag, ef yw'r unig aelod o staff sy'n dal i weithio ac felly efallai y bydd oedi wrth ymateb. Gyda hyn mewn golwg, byddem yn gofyn i chi gysylltu â materion o frys sylweddol yn unig.

 


 

CWESTIYNAU CYFFREDIN / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS1. A allaf ffonio'r swyddfa docynnau?
Gan ddechrau ddydd Mawrth, 17eg Mawrth, mae llinell ffôn y swyddfa docynnau wedi cael ei chau dros dro, felly ni fyddwch yn gallu cysylltu â ni dros y ffôn. Fodd bynnag, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at boxoffice@mwldan.co.uk. Byddwch yn amyneddgar gyda ni gan ein bod ar hyn o bryd yn gweithredu ar gapasiti sylweddol is, a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

1. Can I speak to someone at the box office?
As of Tuesday 17th March, the box office phone line has been closed temporarily so you won’t be able to contact us by phone, however you can get in touch by email on boxoffice@mwldan.co.uk. Please bear with us as we are currently operating at significantly reduced capacity but we will respond as soon as we are able.2. Mae'r sioe yr wyf wedi archebu tocynnau ar ei chyfer wedi cael ei gohirio, beth ddylwn ei wneud?
Bydd eich tocyn yn cael ei ail-archebu'n awtomatig ar gyfer y dyddiad newydd a byddwn yn cysylltu â chi yn uniongyrchol i roi gwybod i chi am ddyddiad newydd y sioe (fe ddyrennir yr un seddi i chi a’ch bwciad gwreiddiol). Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ar y dyddiad newydd, anfonwch e-bost at boxoffice@mwldan.co.uk gan nodi enw'r sioe, eich rhif archebu gwreiddiol neu enw llawn y person a archebodd y tocynnau a byddwn yn cysylltu â chi i drafod cyfnewid tocynnau neu opsiynau ad-dalu pan fydd y swyddfa docynnau ar agor eto.


2. A show or screening I have booked for has been postponed, what should I do?
Your ticket will be automatically re-booked for the new date (you will be allocated the same seats as your original booking) and we will contact you directly to advise you of the new show date. If you’re unable to attend, please send an email to boxoffice@mwldan.co.uk stating the name of the show, your original booking number or full name of the person who booked the tickets and we will contact you to discuss credit or refund options as soon as we are able.

 

3. Mae fy sioe wedi ei gohirio, ond mae gen i'r tocynnau eisoes gyda'r dyddiad gwreiddiol.
Cadwch eich tocynnau'n ddiogel oherwydd bydd y rhain yn parhau i gael eu derbyn ar gyfer y dyddiad newydd. Os ydych wedi prynu'ch tocynnau ar-lein bydd y ddolen docynnau yn adnewyddu'n awtomatig gyda'r dyddiad newydd. Os oes eisoes gennych docynnau papur wedi’u printio gan y Mwldan, bydd angen i chi gasglu tocynnau newydd gyda'r dyddiad newydd arnynt. Gellir gwneud hyn ar unrhyw adeg cyn dyddiad y perfformiad newydd ar ôl i'r lleoliad ailagor i'r cyhoedd. Os gwnaethoch brynu tocynnau ar-lein neu dros y ffôn, bydd yr e-docyn a anfonwyd atoch yn dal i fod yn ddilys (bydd y ddolen a anfonwyd atoch yn adnewyddu yn awtomatig gyda'r dyddiad newydd, felly bydd angen i chi lawrlwytho'ch tocyn eto o'r ddolen yn eich e-bost cadarnhau archeb wreiddiol).

3. My show or screening has been postponed, but I already have the tickets with the original date.
If you already have physically printed tickets from Mwldan, you will need to collect replacements tickets with the new date on. This can be done at any time prior to the new performance date after the venue reopens to the public. If you purchased tickets online or over the phone, the e-ticket you were sent will still be valid (the link you were sent will automatically refresh with the new date, so you will just need to re-download your ticket from the link in your original email booking confirmation).4. Mae’r sioe yr wyf wedi archebu tocynnau ar ei chyfer wedi cael ei chanslo, beth ddylwn ei wneud?
Bydd pob cwsmer yn derbyn ad-daliad llawn neu nodyn credyd a byddwn yn cysylltu â chi i drefnu hyn. Byddwch yn amyneddgar gyda ni, gallai gymryd peth amser i ni brosesu'r ad-daliad oherwydd bod llai o staff gennym yn gweithio, ond gallwch fod yn sicr y byddwn yn prosesu unrhyw ad-daliadau/nodiadau credyd sy'n ddyledus.

4. A show I have booked for has been cancelled, what should I do?
All customers will receive a full refund or credit note for use against a future show or screening and we will contact you to arrange this.  Pease bear with us, it could take us some time to process the refund due to our reduced staffing, but please be reassured that we will be processing any refunds/credit notes due.

 

5. Beth ddylwn ei wneud os yw fy nhocynnau ar gyfer perfformiadau o fis Mehefin ymlaen?
Peidiwch â chysylltu â ni os ydych wedi archebu tocynnau ar gyfer perfformiadau yn hwyrach yn y flwyddyn, ond gallwn eich sicrhau os bydd perfformiadau yn y dyfodol yn cael eu canslo neu eu gohirio, byddwn yn cysylltu'n â chi’n uniongyrchol. Rydym yn monitro'r sefyllfa'n ofalus ac yn adolygu unrhyw newidiadau yn ôl yr angen a byddwn yn cysylltu yn uniongyrchol ag unrhyw gwsmeriaid yr effeithir arnynt.

5. What shall I do if I have booked tickets for performances or screenings from June onwards?
Please do not get in touch with us if you have booked for performances later in the year, but be reassured that if future performances are cancelled or postponed, we will contact you directly. We are closely monitoring the situation and will contact any affected customers directly as any necessary changes to the programme occur.

 

6. Pa mor fuan byddaf yn cael ad-daliad?
Os cafodd eich tocynnau eu prynu gyda cherdyn credyd neu ddebyd byddwn yn ymdrechu i brosesu'ch ad-daliad cyn gynted â phosibl. Os cafodd eich tocynnau eu prynu drwy unrhyw ddull talu arall (arian parod, siec ac ati) yna byddwn yn cysylltu â chi yn fuan i drefnu eich ad-daliad cyn gynted ag y bydd llinell ffôn ein swyddfa docynnau ar agor eto - gall hyn fod mewn ychydig wythnosau whilst restrictions remain in place.
 
6. How soon will I get my refund?
If your tickets were purchased with a credit or debit card we will endeavour to process your refund as soon as possible. If you purchased tickets via any other payment method (cash, cheque, etc) then we will be in touch with you shortly to arrange your refund as soon as our box office phone line is operational again – this may be in a few weeks whilst restrictions remain in place.
 


7. Archebais fel rhan o grŵp ac nid yw'r dyddiad newydd yn gyfleus i ni gyd ddod yn ôl?
Gallwn drefnu ad-daliad i'r rhai yn y grŵp nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

7. I booked as part of a group and a new date isn’t convenient for us all to attend?
We can arrange a refund for those in the group who are unable to attend.

 

8. A oes modd archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol?
Gallwch archebu tocynnau ar gyfer holl sioeau Mwldan drwy ein gwefan mwldan.co.uk neu trwy ein Ap Mwldan (ar gael ar gyfer Android ac iPhone trwy Google Play neu Apple App Store)

8. Can I still book tickets for future events?
You can book tickets for all Mwldan shows later in the year through our website mwldan.co.uk or via our App (available for Android and iPhone via Google Play or Apple App Store)

  

 

C