Covid-19 Statement from Theatr Mwldan

Theatr Mwldan closed until further notice Theatr Mwldan yn cau hyd nes bydd hysbysiad pellach

Updated 18th June 2020

Dear Friends
 
On 1st June, we asked you to take part in an audience survey to help us gauge community attitudes around COVID-19 and a possible future resumption of operations at Mwldan.
 
We were overwhelmed by the amazing response; a total of 874 households completed the survey, representing 2,230 people. So, on behalf of the staff and Board of Trustees at Mwldan, I’d like to thank you all most sincerely for your time and care in taking part in what feels a very important piece of research. I would also like to express our immense gratitude for the huge number of supportive comments you made around the value and importance of Mwldan in your lives.

As promised, we now publish the results of the survey to share with you. You may draw your own conclusions, but it is clear to us that there is overwhelming evidence that any resumption of operations at Mwldan is months away, and that caution, care, safety and responsibility are paramount for us all.

 

Click here to view the results of our survey


Your responses underline our feelings that a restart of operations should only occur when it is safe to do so, and when there is sufficient confidence and support in our community. And when we do so, it will be slowly, carefully and cautiously.
 
We will continue to run this survey at regular intervals over the coming months, and we will ask you to continue to participate in responding so that we can measure any changes in community attitude. This will, in turn, help us to make important decisions around how best we can plan for our business to survive this crisis, for the benefit of our community.
 
We send you our best wishes. Keep safe and well and be kind. And once again, our sincere thanks for your amazing support.

 
With best wishes from everyone at Mwldan

Dilwyn Davies 
CEO, Theatr Mwldan 

 


 

Following the temporary closure of Theatr Mwldan owing to the ongoing Coronavirus (Covid-19) situation, we regret to inform you that our advertised programme is now suspended until at least the end of August.

Unfortunately, this means that shows that were due to take place during this period have now been either postponed or cancelled.
 
Inevitably you will have questions if a show or screening you have booked for is affected, and we’ve endeavoured to answer as many of the most common questions as we can below.

If your enquiry is regarding programming or other urgent Mwldan business you can contact our CEO, Dilwyn Davies, on ceo@mwldan.co.uk. However, he is the only member of staff still working and therefore there may be a delayed response. With this in mind, we would ask you only to contact on matters of significant urgency.

 


 

Annwyl Gyfeillion
 
Ar y 1af o Fehefin, fe ofynnon ni i chi gymryd rhan mewn arolwg cynulleidfa i'n helpu ni i fesur agweddau cymunedol ynghylch COVID-19 ac ailgychwyn gweithrediadau’r Mwldan yn y dyfodol.

Cawsom ein syfrdanu’n llwyr gan yr ymateb anhygoel; cwblhawyd yr arolwg gan gyfanswm o 874 o gartrefi, yn cynrychioli 2,230 o bobl. Felly, ar ran y staff a Bwrdd Ymddiriedolwyr y Mwldan, hoffwn ddiolch yn ddiffuant i chi i gyd am roi o’ch amser ac am eich gofal wrth gymryd rhan yn yr hyn sy'n teimlo fel darn pwysig iawn o ymchwil. Hoffwn hefyd eich diolch yn fawr iawn am y nifer enfawr o sylwadau cefnogol a wnaethoch ynghylch gwerth a phwysigrwydd y Mwldan yn eich bywydau.

 

Cliciwch yma i weld canlyniadau’r arolwg


Fel yr addawyd, rydym nawr yn cyhoeddi canlyniadau'r arolwg er mwyn eu rhannu gyda chi. Gallwch ddod at eich casgliadau eich hunain, ond mae'n amlwg i ni fod yna dystiolaeth helaeth yma i awgrymu bod ailgychwyn unrhyw weithrediadau yn y Mwldan yn fisoedd i ffwrdd, a bod pwyll, gofal, diogelwch a chyfrifoldeb yn hollbwysig i ni i gyd.

Mae eich ymatebion chi yn tanlinellu ein teimladau ni, sef y dylid ailgychwyn ar weithrediadau pan fydd yn ddiogel gwneud hynny yn unig, a phan fydd digon o hyder a chefnogaeth yn ein cymuned. A phan fyddwn ni'n gwneud hynny, bydd yn araf, yn ofalus ac yn bwyllog.

Byddwn yn parhau i redeg yr arolwg hwn yn rheolaidd dros y misoedd nesaf, a byddwn yn gofyn i chi barhau i gymryd rhan drwy ymateb, fel y gallwn fesur unrhyw newidiadau yn agwedd y gymuned. Bydd hyn, yn ei dro, yn ein helpu ni i wneud penderfyniadau pwysig ynghylch y ffordd orau i ni gynllunio fel bod ein busnes yn goroesi'r argyfwng hwn, er budd ein cymuned.

Anfonwn ein dymuniadau gorau atoch. Cadwch yn ddiogel ac yn iach a byddwch yn garedig. Ac unwaith eto, ein diolch diffuant am eich cefnogaeth anhygoel.
 
Dilwyn Davies
Prifweithredwr, Theatr Mwldan 

 

 


 

 

Yn dilyn cau Theatr Mwldan dros dro oherwydd y sefyllfa Coronafeirws (Covid-19), bu'n rhaid atal ein rhaglen tan ddiwedd mis Awst o leiaf.


Yn anffodus, mae hyn yn golygu bod sioeau a oedd i'w cynnal yn ystod y cyfnod hwn bellach wedi'u gohirio neu wedi'u canslo.

Rydym yn sylweddoli bod hyn yn gyfnod pryderus ac efallai bod gennych gwestiynau, felly rydym wedi ceisio ateb cynifer â phosibl o'r rhain yn ein Cwestiynau Cyffredin isod.

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â rhaglennu neu fusnes brys arall y Mwldan gallwch gysylltu â'n Prif Swyddog Gweithredol, Dilwyn Davies, ar ceo@mwldan.co.uk. Fodd bynnag, ef yw'r unig aelod o staff sy'n dal i weithio ac felly efallai y bydd oedi wrth ymateb. Gyda hyn mewn golwg, byddem yn gofyn i chi gysylltu â materion o frys sylweddol yn unig.

 


 

CWESTIYNAU CYFFREDIN / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS1. A allaf ffonio'r swyddfa docynnau?
Gan ddechrau ddydd Mawrth, 17eg Mawrth, mae llinell ffôn y swyddfa docynnau wedi cael ei chau dros dro, felly ni fyddwch yn gallu cysylltu â ni dros y ffôn. Fodd bynnag, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at boxoffice@mwldan.co.uk. Byddwch yn amyneddgar gyda ni gan ein bod ar hyn o bryd yn gweithredu ar gapasiti sylweddol is, a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

1. Can I speak to someone at the box office?
As of Tuesday 17th March, the box office phone line has been closed temporarily so you won’t be able to contact us by phone, however you can get in touch by email on boxoffice@mwldan.co.uk. Please bear with us as we are currently operating at significantly reduced capacity but we will respond as soon as we are able.2. Mae'r sioe yr wyf wedi archebu tocynnau ar ei chyfer wedi cael ei gohirio, beth ddylwn ei wneud?
Bydd eich tocyn yn cael ei ail-archebu'n awtomatig ar gyfer y dyddiad newydd a byddwn yn cysylltu â chi yn uniongyrchol i roi gwybod i chi am ddyddiad newydd y sioe (fe ddyrennir yr un seddi i chi a’ch bwciad gwreiddiol). Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ar y dyddiad newydd, anfonwch e-bost at boxoffice@mwldan.co.uk gan nodi enw'r sioe, eich rhif archebu gwreiddiol neu enw llawn y person a archebodd y tocynnau a byddwn yn cysylltu â chi i drafod cyfnewid tocynnau neu opsiynau ad-dalu pan fydd y swyddfa docynnau ar agor eto.


2. A show or screening I have booked for has been postponed, what should I do?
Your ticket will be automatically re-booked for the new date (you will be allocated the same seats as your original booking) and we will contact you directly to advise you of the new show date. If you’re unable to attend, please send an email to boxoffice@mwldan.co.uk stating the name of the show, your original booking number or full name of the person who booked the tickets and we will contact you to discuss credit or refund options as soon as we are able.

 

3. Mae fy sioe wedi ei gohirio, ond mae gen i'r tocynnau eisoes gyda'r dyddiad gwreiddiol.
Cadwch eich tocynnau'n ddiogel oherwydd bydd y rhain yn parhau i gael eu derbyn ar gyfer y dyddiad newydd. Os ydych wedi prynu'ch tocynnau ar-lein bydd y ddolen docynnau yn adnewyddu'n awtomatig gyda'r dyddiad newydd. Os oes eisoes gennych docynnau papur wedi’u printio gan y Mwldan, bydd angen i chi gasglu tocynnau newydd gyda'r dyddiad newydd arnynt. Gellir gwneud hyn ar unrhyw adeg cyn dyddiad y perfformiad newydd ar ôl i'r lleoliad ailagor i'r cyhoedd. Os gwnaethoch brynu tocynnau ar-lein neu dros y ffôn, bydd yr e-docyn a anfonwyd atoch yn dal i fod yn ddilys (bydd y ddolen a anfonwyd atoch yn adnewyddu yn awtomatig gyda'r dyddiad newydd, felly bydd angen i chi lawrlwytho'ch tocyn eto o'r ddolen yn eich e-bost cadarnhau archeb wreiddiol).

3. My show or screening has been postponed, but I already have the tickets with the original date.
If you already have physically printed tickets from Mwldan, you will need to collect replacements tickets with the new date on. This can be done at any time prior to the new performance date after the venue reopens to the public. If you purchased tickets online or over the phone, the e-ticket you were sent will still be valid (the link you were sent will automatically refresh with the new date, so you will just need to re-download your ticket from the link in your original email booking confirmation).4. Mae’r sioe yr wyf wedi archebu tocynnau ar ei chyfer wedi cael ei chanslo, beth ddylwn ei wneud?
Bydd pob cwsmer yn derbyn ad-daliad llawn neu nodyn credyd a byddwn yn cysylltu â chi i drefnu hyn. Byddwch yn amyneddgar gyda ni, gallai gymryd peth amser i ni brosesu'r ad-daliad oherwydd bod llai o staff gennym yn gweithio, ond gallwch fod yn sicr y byddwn yn prosesu unrhyw ad-daliadau/nodiadau credyd sy'n ddyledus.

4. A show I have booked for has been cancelled, what should I do?
All customers will receive a full refund or credit note for use against a future show or screening and we will contact you to arrange this.  Pease bear with us, it could take us some time to process the refund due to our reduced staffing, but please be reassured that we will be processing any refunds/credit notes due.

 

5. Beth ddylwn ei wneud os yw fy nhocynnau ar gyfer perfformiadau o fis Mehefin ymlaen?
Peidiwch â chysylltu â ni os ydych wedi archebu tocynnau ar gyfer perfformiadau yn hwyrach yn y flwyddyn, ond gallwn eich sicrhau os bydd perfformiadau yn y dyfodol yn cael eu canslo neu eu gohirio, byddwn yn cysylltu'n â chi’n uniongyrchol. Rydym yn monitro'r sefyllfa'n ofalus ac yn adolygu unrhyw newidiadau yn ôl yr angen a byddwn yn cysylltu yn uniongyrchol ag unrhyw gwsmeriaid yr effeithir arnynt.

5. What shall I do if I have booked tickets for performances or screenings from June onwards?
Please do not get in touch with us if you have booked for performances later in the year, but be reassured that if future performances are cancelled or postponed, we will contact you directly. We are closely monitoring the situation and will contact any affected customers directly as any necessary changes to the programme occur.

 

6. Pa mor fuan byddaf yn cael ad-daliad?
Os cafodd eich tocynnau eu prynu gyda cherdyn credyd neu ddebyd byddwn yn ymdrechu i brosesu'ch ad-daliad cyn gynted â phosibl. Os cafodd eich tocynnau eu prynu drwy unrhyw ddull talu arall (arian parod, siec ac ati) yna byddwn yn cysylltu â chi yn fuan i drefnu eich ad-daliad cyn gynted ag y bydd llinell ffôn ein swyddfa docynnau ar agor eto - gall hyn fod mewn ychydig wythnosau whilst restrictions remain in place.
 
6. How soon will I get my refund?
If your tickets were purchased with a credit or debit card we will endeavour to process your refund as soon as possible. If you purchased tickets via any other payment method (cash, cheque, etc) then we will be in touch with you shortly to arrange your refund as soon as our box office phone line is operational again – this may be in a few weeks whilst restrictions remain in place.
 


7. Archebais fel rhan o grŵp ac nid yw'r dyddiad newydd yn gyfleus i ni gyd ddod yn ôl?
Gallwn drefnu ad-daliad i'r rhai yn y grŵp nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

7. I booked as part of a group and a new date isn’t convenient for us all to attend?
We can arrange a refund for those in the group who are unable to attend.

 

8. A oes modd archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol?
Gallwch archebu tocynnau ar gyfer holl sioeau Mwldan drwy ein gwefan mwldan.co.uk neu trwy ein Ap Mwldan (ar gael ar gyfer Android ac iPhone trwy Google Play neu Apple App Store)

8. Can I still book tickets for future events?
You can book tickets for all Mwldan shows later in the year through our website mwldan.co.uk or via our App (available for Android and iPhone via Google Play or Apple App Store)

  

 

C