Radio GA GA: Celebrating The Champions of Rock

YM CYMRYD LLE YNG NGHASTELL ABERTEIFI

HYRWYDDIR AR Y CYD GAN THEATR MWLDAN A CASTELL ABERTEIFI

WEDI GOHIRIO

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod dyddiadau Radio GA GA: Celebrating The Champions of Rock ar 24 Gorffennaf bellach wedi'i symud i 31 Gorffennaf 2021.

Byddwn yn trosglwyddo'ch archeb yn awtomatig i'r dyddiad newydd (byddwch hefyd yn cadw'r un seddi a ddyrannwyd i chi yn wreiddiol), felly nid oes angen i chi wneud unrhyw beth arall. Bydd eich tocynnau presennol yn dal i fod yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd*.

Bydd ein Swyddfa docynnau yn cysylltu â chi gan ebost os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.

*Cliciwch yma i weld ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch ad-daliadau, credyd neu symud eich bwciad i'r dyddiad newydd: http://www.mwldan.co.uk/covid-19-statement-theatr-mwldan

Sioe Gyngerdd Queen arweiniol y DU yn cael ei pherfformio’n fyw, mewn sioe roc ysblennydd dwy awr!

Dewch i fod yn rhan o ddathliad eithaf un o'r bandiau gorau erioed i gamu i’r llwyfan - Queen. Mae Radio Ga Ga yn ail-greu hud, hwyl a dawn arddangos dyddiau teithiol y band, wrth iddyn nhw chwarae i filiynau o bobl bob blwyddyn.

Ymunwch â ni wrth i ni fynd ar daith trwy'r degawdau, gan gyflwyno pob un o'r 26 cân a gyrhaeddodd y Deg Uchaf yn y DU a holl ffefrynnau dilynwyr y grŵp, wedi eu perfformio'n fyw gyda band gwych, gan gynnwys; Crazy Little Thing Called Love, I Want to Break Free, Somebody to Love, We Are The Champions, We Will Rock You ac wrth gwrs, Bohemian Rhapsody.

Radio Ga Ga; y sioe sy’n gwefreiddio’r wlad.

Sioe deyrnged yw hon ac nid yw'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd ag unrhyw artistiaid/ystadau/cwmnïau rheoli gwreiddiol na sioeau tebyg.

Mae’r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i newid y rhaglen.

£22.50 (£16 o dan 18)

GWYBODAETH HANFOFOL:

 • Caniateir cadeiriau gwersylla yn y digwyddiad hwn, ond dim ond yn yr ardaloedd dynodedig. Bydd yr ardal o flaen y llwyfan yn cael ei chadw'n glir ar gyfer dawnsio.

 • Bydd man casglu bandiau arddwrn ar agor o 4pm ar y diwrnod. 

 • Bydd y drysau'n agor am 18:30. Bydd yr act fyw yn cychwyn am 8.15pm.

 • Nodir os gwelwch yn dda fod ‘na fynediad cadair olwyn i’r safle perfformio, ond nid oes unrhyw barcio cyhoeddus ar y safle.

 • Bydd mynediad ar gyfer pob un o’r digwyddiadau hyn trwy brif fynedfa’r castell.

 • Darperir man eistedd i gwsmeriaid â ganddynt symudedd cyfyngedig - cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau 01239 621 200 am fanylion os oes angen hyn arnoch.

 • Digwyddiad awyr agored yw hwn yn y bôn. Dewch â dillad cynnes a gwisgwch esgidiau addas.

 • Nodwch os gwelwch yn dda - yn y digwydded hwn caniateir bwyd a diod caiff ei brynu yn y castell yn unig. Bydd bar a bwyd ar gael ar y noson.

 • Theatr Mwldan yw’r unig fan lle cewch brynu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau hyn.

 • Yn amodol ar argaeledd, cewch hefyd brynu tocynnau wrth y drws. Argymhellwn brynu tocynnau o flaen llaw i osgoi cael eich siomi.

 • Cynhelir digwyddiadau ym mhob tywydd gan eithrio’r tywydd MWYAF garw. Cliciwch yma (hyperlink to http://mwldan.co.uk/cy/your-visit/gwybodaeth-tocynnau) am telerau ac almodau.

 • Gallwch ffonio 01239 615131 am wybodaeth bellach am Castell Aberteifi.

 

GWYBODAETH TOCYNNAU:

 • Bydd gan bob tocyn ar gyfer y digwyddiadau hyn god QR (fel cod bar) sy’n unigryw i’r unigolyn, a gellir ond ei ddefnyddio unwaith. Sicrhewch eich bod yn gofalu am eich tocyn(nau) argraffu gartref fel unrhyw docyn arall. Mae gan bob tocyn cod QR unigryw y caiff ei sganio wrth y fynedfa i’r digwyddiad. Os gwneir copïau o’r tocyn, dim ond y tocyn a ddefnyddir ar gyfer y sgan cyntaf o’r cod bar caiff fynediad. Os ydyw’r cod bar unigryw eisoes wedi ei sganio, tynnir sylw’r gwasanaethydd a ni chaniateir mynediad.

 • Caiff eich tocyn ei sganio wrth y fynedfa ar gyfer y digwyddiadau hyn:

 • Derbyniwn docynnau go iawn (os wnaethoch brynu tocynnau mewn person o’r Mwldan)

 • Gallwn sganio eich archeb ar eich ffôn symudol

 • Gallwch ddod â’ch tocyn ‘printio gartref’ (PWYSIG – sicrhewch pan fyddwch yn printio eich tocynnau eich bod yn defnyddio’r ddolen ‘Click Here To Print Your Tickets’ sy’n cynnwys y codau QR, ac NID y ‘crynodeb tudalen’)

Browse more shows tagged with: